zpěv - souznění - tradice

Stonavská Barborka

CZ

Vítáme Vás na webových stránkách mezinárodního festivalu v komorním a ansámblovém zpěvu
Stonavská Barborka

Posláním Stonavské Barborky je podpora malých vokálních a vokálně-instrumentálních souborů v oblasti klasické hudby a lidové písně.

Její podstatou je přiblížit prostřednictvím mezinárodních kulturně-společenských akcí krásu uměleckého projevu zaměřeného na komorní a ansámblovou vokální a vokálně-instrumentální hudbu.

Vizí Stonavské Barborky je vytvořit celosvětovou síť komorních a ansámblových zpěváků a hudebníků s nimi spolupracujících či sympatizujících.

Cestou k naplnění této vize je organizace pravidelných soutěžních i nesoutěžních setkávání interpretů komorního a ansámblového zpěvu.

Tato setkání nabízí účastníkům unikátní příležitost představit se na mezinárodní úrovni, předvést svůj výkon, srovnat jej s ostatními účastníky a získat nové kontakty, cenné informace a zkušenosti, a díky odborné mezinárodní porotě rovněž kvalifikovanou zpětnou vazbu.

Přitom je kladen důraz na aktivní spolupráci s umělci, pedagogy a školami, uměleckými institucemi a všemi, kdo jsou nebo mohou být pro tento umělecký projev přínosem.

Pokračovat na stránky v české jazykové verzi

EN

Welcome to the website of the international festival in chamber and ensemble singing
Stonavská Barborka

The mission of Stonavská Barborka is to support small vocal and vocal-instrumental ensembles in the field of classical music and folk song.

Its foundation is to present the beauty of an artistic expression focused on chamber and ensemble vocal and vocal-instrumental music by means of international cultural-social events.

The vision of Stonavská Barborka is to create a worldwide network of chamber and ensemble singers and musicians cooperating or sympathizing with them.

The way to fulfil this vision is the organization of regular contest and non-contest meetings of the chamber and ensemble singing performers.

These meetings offer the participants a unique opportunity to introduce themselves on an international level, show their performances, compare them with other participants, and get new contacts, valuable information and experience, and due to the international professional jury also a qualified feedback.

At the same time, the emphasis is put on an active cooperation with artists, teachers and schools, art institutions and all those who are or can be beneficial for this kind of artistic expression.

Continue to the site in English language

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.