Vyhlášené soutěže
festivalu SB


Interpretační soutěž SB
12. ročník

28.11. - 2.12.2018

Stonavská Barborka » Interpretační SB » Organizační pokyny


ORGANIZAČNÍ POKYNY
INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE STONAVSKÁ BARBORKA 2017

11. ročník

 1. Vyhlášení:
  pořadatel, Stonavská Barborka, z.s. (dále „Spolek“) vyhlašuje 11. ročník Interpretační soutěže Stonavská Barborka 2017 (dále „ISSB“), a to v rámci Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka (dále „Festival SB“).
 2. Místo konání ISSB: Stonava, Česká republika.
 3. Termín konání ISSB: 29. 11. – 3. 12. 2017
 4. Důležité termíny:
      31.10. 2017               uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení;
      15. 11. 2017              uzávěrka zaslání startovného,
      15. 11. 2017              uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky,
      19. 11. 2017              Losování soutěžního pořadí,
      20.-22.11.2017          rezervace jídla a noclehů v přihlášce,
      při prezentaci            odevzdání notového materiálu (3x).
 5. ISSB je řízena Soutěžním řádem ISSB (dále „SŘ“).
 6. Soutěžní obory a subkategorie:
  1. obor A – vokální soutěžní ansámbly, kategorie:
           A1 základní umělecké školy (dále „ZUŠ“), subkategorie:
                  A1.1 dueto, průměrný věk soutěžního ansámblu do 12 let;
                  A1.2 terceto až okteto, průměrný věk soutěžního ansámblu do 12 let;
                  A1.3 dueto, průměrný věk soutěžního ansámblu do 16 let;
                  A1.4 terceto až okteto, průměrný věk soutěžního ansámblu do 16 let;
                  A1.5 dueto, průměrný věk soutěžního ansámblu do 19 let;
                  A1.6 terceto až okteto, průměrný věk soutěžního ansámblu do 19 let.

           A2 střední nebo vyšší umělecké školy (dále „SUŠ“), subkategorie:
                   A2.1 dueto,
                   A2.2 terceto až okteto.

           A3 vysoké umělecké školy, fakulty nebo katedry (dále „VUŠ“), subkategorie:
                   A3.1 dueto,
                   A3.2 terceto až okteto.

            A4 amatér (dále „ AMT“), subkategorie:
                   A4.1 dueto, průměrný věk soutěžního ansámblu nad 19 let;
                   A4.2 terceto až okteto, průměrný věk soutěžního ansámblu nad 19 let;
          
    A5 hudebně dramatická díla - výstupy z oper a operet (dále 
   „HDD“), subkategorie:
                 A5.1 dueto,
                 A5.2 terceto a kvarteto.

   Soutěž v subkategoriích oboru A:
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   subkategorie                             počet soutěžních                      durata každého soutěžního
                                                    vystoupení                                vystoupení [minuty]

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   A1.1 ZUŠ dueto                       jednokolová soutěž                     3–5
   A1.2 ZUŠ terceto až okteto      jednokolová soutěž                     3–5
   A1.3 ZUŠ dueto                       jednokolová soutěž                     5–8
   A1.4 ZUŠ terceto až okteto      jednokolová soutěž                     5–8
   A1.5 ZUŠ dueto                       jednokolová soutěž                     8–10
   A1.6 ZUŠ terceto až okteto      jednokolová soutěž                     8–10
   A2.1 SUŠ dueto                       dvoukolová soutěž                      10–15
   A2.2 SUŠ terceto až okteto      dvoukolová soutěž                      10–15
   A3.1 VUŠ dueto                      dvoukolová soutěž                      10–15
   A3.2 VUŠ terceto až okteto     dvoukolová soutěž                      10–15
   A4.1 AMT dueto                      jednokolová soutěž                     10-14
   A4.2 AMT terceto až okteto    jednokolová soutěž                     10–14
   A5.1 HDD dueto                      jednokolová soutěž                     10-15
   A5.2 HDD terceto a kvarteto   jednokolová soutěž                     10-15

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. obor B – vokálně-instrumentální soutěžní ansámbly, kategorie:
            B1 základní umělecké školy (ZUŠ), subkategorie:
                    B1.1 není v této kategorii vyhlášena.
            B2 střední nebo vyšší umělecké školy (SUŠ), subkategorie:
                    B2.1 terceto až okteto.
             B3 vysoké umělecké školy, fakulty nebo katedry (VUŠ), subkategorie:
                    B3.1 terceto až okteto.
             B4 amatér (AMT), subkategorie:
                    B4.1 terceto až okteto, průměrný věk soutěžního ansámblu nad 19 let.

   Soutěž v subkategoriích oboru B:
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   subkategorie                              počet soutěžních                   durata každého soutěžního
                                                     vystoupení                             vystoupení [minuty]

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   B1.1 ZUŠ  není vyhlášena                         -
   B2.1 SUŠ  terceto až okteto       jednokolová soutěž              10–15
   B3.1 VUŠ terceto až okteto       jednokolová soutěž              10–15
   B4.1 AMT terceto až okteto      jednokolová soutěž              10–15

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. průměrný věk soutěžního ansámblu: je definován jako součet všech X / Y.
   X – věk člena soutěžního ansámblu k 31. 8. 2017 (včetně), Y – počet členů soutěžního ansámblu.
 7. Startovné:
  1. kategorie ZUŠ:                            300 CZK / soutěžní ansámbl,
  2. kategorie AMT, SUŠ a VUŠ       600 CZK / soutěžní ansámbl.
          Starovné je nevratné.
 8. Kritéria pro zařazení do ISSB:
  1. viz Soutěžní řád ISSB, článek 13–17;
  2. včasné zaplacení startovného na účet pořadatele ISSB:
          číslo účtu:          107-9931390247 / 0100, VS: přidělí pořadatel,
          IBAN:                CZ1201000001079931390247,
          SWIFT / BIC:    KOMBCZPPXXX,
          banka:                Komerční banka, a.s., Masarykovo nám. 6/5, 733 01 Karviná.
 9. Uznatelný termín podání přihlášky:
  1. termínem podání přihlášky se rozumí datum odeslání elektronické přihlášky,
  2. kvůli omezené kapacitě ISSB je doporučeno podat řádně vyplněnou přihlášku co nejdříve.
 10. Prezence:
  1. soutěžní ansámbl i každý jeho člen jsou povinni nahlásit svou přítomnost a prokázat se dle   článku 17.3 Soutěžního řádu ISSB u pořadatele ISSB na místě a v době prezence uvedené v Harmonogramu soutěžních dnů minimálně hodinu a půl před soutěžním vystoupením naplánovaným v Harmonogramu soutěních vystoupení;
  2. soutěžní ansámbl odevzdá 3 pare soutěžního notového materiálu ve složkách nadepsaných těmito údaji: startovní číslo, soutěžní subkategorie, seznam skladeb.
 11. Soutěžní repertoár:
  1. musí být sestaven pouze:
   1. ze skladeb vokální komorní hudby, tzn. renesanční a barokní polyfonie, umělé písně všech období a lidové písně v úpravě dle vlastního výběru;
   2. z hudebně dramatických výstupů z oper a operet (doporučený repertoár v příloze č. 1 slouží jako inspirace k tvorbě dramaturgie soutěžního vystoupení).
  2. za soutěžní skladbu nebudou uznány písně z oblasti populární hudby, muzikálu, blues, gospelu, spirituálu, jazzu apod.;
  3. ansámblové výstupy z oper a operet je nutné zpívat zpaměti,
  4. v druhém kole je možno interpretovat jen jednu soutěžní skladbu z 1. kola,
  5. v celé kategorii ZUŠ je povinná interpretace alespoň jedné soutěžní skladby a cappella, tato podmínka se netýká duet;
  6. soutěžní notový materiál zůstane v notovém archivu Spolku.
 12. Vyhlášení výsledků a předání cen:
  1. vyhlášení a předání cen Stonavská Barborka proběhne v průběhu Slavnostního koncertu vítězů, všechny ostatní ceny při Vyhlášení výsledků;
  2. v případě osobního nevyzvednutí ceny na akcích ISSB (viz bod 12,1), cena propadá ve prospěch pořadatele Festivalu SB.
 13. Akce ISSB:
  1. Losování soutěžního pořadí:
   1. úkolem bude stanovit pořadí soutěžních vystoupení,
   2. dramaturgie bude sestavena z losování soutěžního pořadí, video ukázek z předcházejících ročníků a rozhovorů s hosty;
   3. bude zaznamenáno televizním štábem Festivalu SB;
   4. pořad odvysílá smluvní televize a bude umístěn na YouTube.
  2. Vyhlášení výsledků:
   1. záměrem dramaturgie je moderované předání všech cen kromě cen Stonavská Barborka (viz bod 13.4.3), vystoupení vítězů jednotlivých kategorií a hostů,
   2. výběr skladby pro vystoupení vítězů (viz bod 13.2.1) je povinnen provést soutěžní ansámbl v přihlášce,
   3. bude audiovizuálně zaznamenáno.
  3. ​Barborka 2017:
   1. publicistický televizní pořad, který bude vysílán živě v čase Vyhlášení výsledků;
   2. přenos bude vysílán na internetových stránkách stonavskabarborka.cz;
   3. do pořadu budou zařazeny krátké ukázky ze souběžně probíhající akce Vyhlášení výsledků a to v čase vystoupení vítězů jednotlivých kategorií (viz bod. 13.2.1);
   4. pořad bude obsahovat rozhovory moderátora s hosty a laureáty, dále předtočené příspěvky z dění ISSB 2017, odkazy na partnery Festivalu SB apod.;
   5. pořad bude obsahovat soutěž o Diváckou cenu. Diváci budou moci hlasovat prostřednictvím e-mailových zpráv;
   6. hlasující diváci přenosu budou zařazeni do losování o cenu Barborka 2017, ke kterému dojde na konci pořadu.
  4. Slavnostní koncert vítězů Stonavské Barborky:
   1. dramaturgie bude sestavena z pčedání cen Stonavská Barbroka, z vystoupení držitelů cen Stonavská Barborka, vybraných soutěžních ansámblů a hostů;
   2. o dramaturgii koncertu rozhoduje Dramaturgický tým Festivalu SB;
   3. držitelé ceny Stonavská Barborka jsou povinni zúčastnit se Slavnostního koncertu vítězů a všech aktivit s ním spojených. V případě neúčasti titul, cena a finanční odměna propadají ve prospěch pořadatele Festivalu SB;
   4. bude zaznamenán televizním štábem Festivalu SB;
   5. pořad odvysílá smluvní televize a bude umístěn na YouTube.
 14. Ceny: viz Katalog cen ISSB 2017.
 15. Náklady pro soutěžní ansámbly a jejich doprovod:
  1. všichni členové soutěžního ansámblu, maximálně 3 členové instrumentálního doprovodu a jedna osoba pedagogického doprovodu budou mít zajištěno ubytování a stravování zdarma za předpokladu, že zůstanou v místě konání ISSB od prezence až po účast na Vyhlášení výsledků;
  2. držitelé ceny Stonavská Barborka, vybrané soutěžní ansámbly, maximálně 3 členové instrumentálního doprovodu a jedna osoba pedagogického doprovodu, kteří vystoupí na Slavnostním koncertě vítězů, budou mít zajištěno ubytování a stravování zdarma;
  3. náklady na dopravu nebudou proplaceny. 

      Stonava, 1.6. 2017                                                             Ing. Bc. Josef Melnar

                                                                                   předseda Spolku, ředitel Festivalu SB

 

Přílohy

 

Příloha č. 1 Doporučený repertoár sloužící jako inspirace k tvorbě dramaturgie soutěžního vystoupení:

 

DUET:
- Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna - Papageno-Papagena;
- Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba, 1. jedn. - Susanna-Figaro;
- Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba, 4. jedn. - Suzanka-Figaro;
- Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba, 1. jedn. - Susanna-Marcellina;
- Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba - Susanna-Il conte di Almaviva;
- Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba - Susanna-Cherubino;
- Wolfgang Amadeus Mozart: Velkorysost Titova - Annius-Sextus;
- Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni - "Eh, via buffone" - Giovanni a Leporello;
- Wolfgang Amadeus Mozart: Bastien a Bastienka - duet Bastiena a Colase;
- Jacques Offenbach: Hofmanovy povídky - "Barcarolle";
- Léo Delibes: Lakmé - "Duo des fleurs" (Květinový duet);
- Piotr Iljič Čajkovskij: Piková dáma - duet Lisy a Paulíny;
- Stanislaw Moniuszko: Straszny dwor - duet Hanny a Jadwigy;
- Vincenzo Bellini: Norma - "Mira o Norma...Si, fino all´ore" - duet Normy a Adalgisi Johann Strauss: Netopír/Die Fledermaus - duet Rosalinde a Eisenstein);
- Emerich Kálmán: Čardášová princezna/Die Csárdásfürstin - "Tanzen möcht´ich..." - duet Sylvy a Edwina.

TERCET:
- Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna -3 dámy;
- Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni, 1. jedn. - donna Anna-don Giovanni-Leporello;
- Wolfgang Amadeus Mozart / Don Giovanni, 4. jedn.: don Giovanni-Leporello-Komtur;
- Antonín Dvořák: Rusalka - "Hou, hou, hou" - tři lesní žínky, I. jednání;
- Antonín Dvořák: Rusalka - "Mám zlaté vlásky, mám" - tři lesní žínky, III. jednání;
- Giuseppe Verdi: Maškarní bál - tercet Samuel, Tom a René;
- Johann Strauss: Netopír/Die Fledermaus - tercet Rosalinde, Alfred a Eisenstein.

QUARTET:
- Giuseppe Verdi: Rigoletto - "Un di, se ben rammentomi" - quartet Gilda, Maddalena, Duca di Mantova a Rigoletto;
- Friedrich von Flottow: Martha - "Immer munter dreht das Rädchen"/Spinn quartet - quartet Lady, Nancy, Lyonel a Plumkett;
- Ludwig van Beethoven: Fidelio - "Mir ist so wunderbar" - quartet Marzelline, Leonore, Rocco a Jaquino;
- Vilém Blodek: V studni - "Dnes svatojanský večer je..." - quartet Lidunky, Veruny, Vojtěcha a Janka.

 

Příloha č. 2 Kritéria hodnocení:


1    Souznění
    - vyrovnanost hlasů
    - spolupráce
2    Pěvecká technika
    - pěvecký postoj
    - intonace
    - cit pro rytmus
    - výslovnost
3    Stylovost
    - porozumění obsahu
    - způsob frázování
    - hudební artikulace
4    Dramaturgie
    - výběr vhodného repertoáru
5     Celkový dojem
     - inspirace notovým zápisem
     - 
estetika
     - 
instrumentální doprovod

 

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.