Vyhlášené soutěže
festivalu SB


Interpretační soutěž SB
12. ročník

28.11. - 2.12.2018

Stonavská Barborka » Interpretační SB » Soutěžní řád

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE STONAVSKÁ BARBORKA

 

Obecná ustanovení

 1. Název akce: Interpretační soutěž Stonavská Barborka (dále „ISSB“).
  Soutěž konaná v rámci Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka (dále „Festival SB“).
 2. Pořadatel soutěže: Stonavská Barborka, z.s. (dále „Spolek”), Stonava 55, 735 34 Stonava, Česká republika.
 3. Garanti soutěže:
  1. Mgr. Klemens Słowioczek, Kammersänger a emeritní sólista Komische Oper Berlin, mecenáš ceny Stonavská Barborka v kategorii hudebně dramatické díla - výstupy z oper a operet;
  2. Ing. Ondřej Feber, starosta obce Stonava.
 4. Soutěžní obory (dále „obor“):
  1. vokální,
  2. vokálně-instrumentální.
 5. V každém oboru mohou být vyhlášeny soutěže v těchto soutěžních kategoriích (dále „kategorie”):
  1. základní umělecké školy (dále „ZUŠ“),
  2. střední nebo vyšší umělecké školy (dále „SUŠ“),
  3. vysoké umělecké školy, fakulty nebo katedry (dále „VUŠ“),
  4. amatér (dále „AMT“);
  5. hudebně dramatická díla - výstupy z oper a operet (dále „HDD“)
 6. Každá kategorie může být rozdělena na soutěžní subkategorie (dále „subkategorie”) definované v Organizačních pokynech ISSB (dále „OP“).
 7. Pořadatel má právo po uzávěrce podaných přihlášek některou z kategorií nebo subkategorií dodatečně zrušit nebo některé subkategorie sloučit či rozdělit. 
 8. Za soutěžní komorní soubor nebo ansámbl (dále „soutěžní ansámbl“) je považováno:
  1. do ISSB řádně přihlášené vokální dueto, terceto, kvarteto, kvinteto, sexteto, septeto nebo okteto zpívající a cappella nebo s instrumentálním doprovodem;
  2. do ISSB řádně přihlášené vokálně-instrumentální terceto, kvarteto, kvinteto, sexteto, septeto nebo okteto ve složení zpěvák a minimálně dva instrumentalisté.
 9. Identifikace soutěžního ansámblu:
  1. soutěžícím je soutěžní ansámbl řádně přihlášený do ISSB a akceptující všechny předpisy ISSB, 
  2. členem soutěžního ansámblu může být:
   1. žák ZUŠ, student SUŠ nebo VUŠ (dále „žák/student“);
   2. absolvent umělecké školy (dále „absolvent“) v zaměření (týká se hlasu/nástroje), které je uvedeno v přihlášce;
   3. absolvent umělecké školy v zaměření, které není uvedeno v přihlášce, či člen bez hudebního vzdělání (dále „amatér“).
 10. Zařazení soutěžního ansámblu do kategorie:
  1. členem soutěžního ansámblu v kategorii ZUŠ musí být minimálně 1 žák ZUŠ, dále pak absolvent/i ZUŠ nebo amatér/ři do 19 let, dohromady musí vyhovět podmínce průměrného věku soutěžního ansámblu kategorie ZUŠ (viz OP);
  2. členem soutěžního ansámblu v kategorii SUŠ musí být minimálně jeden student SUŠ, dále pak absolvent/i SUŠ, ZUŠ nebo amatér/ři bez omezení věku (viz OP);
  3. členem soutěžního ansámblu v kategorii VUŠ musí být minimálně jeden student VUŠ, dále pak absolvent/i VUŠ, SUŠ, ZUŠ nebo amatér/ři bez omezení věku (viz OP);
  4. členem soutěžního ansámblu v kategorii AMT mohou být amatéří nebo absolventi ZUŠ, dohromady musí vyhovět podmínce průměrného věku soutěžního ansámblu kategorie AMT (viz OP);
  5. členem soutěžního ansámblu v kategorii HDD musí být minimálně jeden student SUŠ nebo VUŠ, a dále absolvent/i VUŠ, SUŠ, ZUŠ nebo amatér/ři bez omezení věku;
  6. rozhodujícím datem pro určení průměrného věku soutěžního ansámblu je věk každého člena soutěžního ansámblu k 31. srpnu (včetně) v roce konání daného ročníku ISSB;
  7. každý z členů soutěžního ansámblu může vystupovat v libovolném počtu soutěžních ansámblů;
  8. během celé ISSB nesmí soutěžní ansámbl změnit své personální složení.
 11. Z hlediska hudebních forem se duetem, tercetem, kvartetem, kvintetem, sextetem, septetem, oktetem rozumí skladba, jejíž počet hlasů partitury (partů) se rovná počtu členů soutěžního ansámblu.
 12. Soutěžní vystoupení musí splňovat podmínky Soutěžního řádu a Organizačních pokynů ISSB daného ročníku.

                                                     Kritéria pro zařazení do ISSB
   
 13. Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška.
 14. V termínu odevzdaný notový materiál soutěžních skladeb.
 15. Přihlášeným ansámblem musí být soutěžní ansámbl splňující požadavky dle bodu 5–8 Soutěžního řádu ISSB.
 16. Ve sporných případech, eventuálně při organizačních problémech, rozhoduje o zařazení do ISSB ředitel festivalu SB.
 17. Identifikace člena soutěžního ansámblu:
  1. každý žák/student musí nejpozději v den uzávěrky podání přihlášky doručit pořadateli ISSB elektronicky potvrzení o studiu (dokládající soutěžní zaměření uvedené v přihlášce) vystavené vedením školy, na které studuje;
  2. amatér, který je členem soutěžního ansámblu zařazeného dle bodu 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 a 10.5 Soutěžního řádu ISSB, musí nejpozději v den uzávěrky podání přihlášky doručit pořadateli ISSB elektronicky čestné prohlášení, kde stvrdí, že není absolventem vyššího typu školy v zaměření uvedeném v přihlášce dle bodu 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 a 10.5 Soutěžního řádu ISSB;
  3. každý člen soutěžního ansámblu musí být při prezenci schopen na požádání prokázat svou totožnost osobním dokladem (občanský průkaz, pas, rodný list nebo jeho kopie).

                                                              Průběh ISSB

    
 18. Průběh ISSB se řídí Harmonogramem soutěžních dnů a Harmonogramem soutěžních vystoupení.
 19. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losováním.
 20. Po losování soutěžního pořadí bude na webových stránkách zveřejněno složení odborné poroty.
 21. Odborná porota ISSB, jmenovaná pořadatelem Festivalu SB, hodnotí soutěžní ansámbly a vyhlásí výsledky.
 22. Pro skladby s doprovodem si soutěžní ansámbl zajistí doprovod sám.
 23. Při nedodržení podmínek bude soutěžní ansámbl diskvalifikován.
 24. ISSB je přístupná veřejnosti.
 25. Soutěžní řád ISSB může být pro jednotlivé ročníky upřesňován v Organizačních pokynech ISSB daného ročníku.  Stonava, 20. 8. 2017                                                             Ing. Bc. Josef Melnar
                                                                                 předseda Spolku, ředitel Festivalu SB

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.