Interpretační soutěž SB
11. ročník

29.11. - 3.12.2017

P ř i h l á š k a

d ů l e ž i t é   t e r m í n y


uzávěrka podání přihlášek, potvrzení o studiu a čestných prohlášení
31.10.2017

uzávěrka zaslání startovného
15.11.2017

uzávěrka zapsání soutěžního repertoáru do přihlášky 
15.11.2017

Losování soutěžního pořadí
 19.11.2017

rezervace jídla a noclehů v přihlášce

20.-22.11.2017

odevzdání notového materiálu 

při prezentaci

soutěže
29.11. a 30.11.2017

Vyhlášení výsledků
a Barborka 2017

1.12.2017

Slavnostní koncert vítězů
3.12.2017

Stonavská Barborka » Skladatelská SB » Soutěžní řád

SKLADATELSKÁ SOUTĚŽ STONAVSKÁ BARBORKA 2017

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

5. ročník

Obecná ustanovení

 1. Název akceSkladatelská soutěž Stonavská Barborka 2017 (dále „SSSB”), soutěž v rámci Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka (dále „festival SB”).
 2. Pořadatel SSSB: Stonavská Barborka, z.s. (dále „Spolek”), 735 34 Stonava 55, Česká republika.
 3. Cíl SSSB: Rozšíření repertoárových možností zájemců o účast v Interpretační soutěži Stonavská Barborka (blíže viz „Soutěžní řád ISSB” a „Organizační pokyny ISSB” aktuálního ročníku), a to ve všech kategoriích, dále výrazné obohacení možností komorního, operního či operetního ansámblového zpěvu na všech stupních hudebního školství, v domácím muzicírování a profesionálním umění v žánrech dětská, komorní nebo koncertní píseň.
 4. Skladby zadané do daného ročníku SSSB hodnotí mezinárodní porota. Její členy jmenuje  na návrh Umělecké rady festivalu SB pořadatel.
 5. Důležité termíny:
  1. uzávěrka podání soutěžních skladeb se všemi náležitostmi je 31. 1. 2017,
  2. porota vyhodnotí soutěžní skladby zařazené do soutěže do 31. 3. 2017.
 6. E-mailová adresa: pro zaslání soutěžních skladeb, dotazů a veškerou komunikaci s vedením SSSB:            sssb@stonavskabarborka.cz.

                                                            Soutěžní podmínky

   
 7. SSSB je anonymní, je určena všem autorům s těmito podmínkami:
  1. SSSB se nesmí jako soutěžící zúčastnit jmenovaní členové mezinárodní poroty SSSB, jejich současní žáci ani členové Umělecké rady SB;
  2. každá soutěžní skladba (píseň nebo písňový cyklus) musí být digitálně zaslána zvlášť, a to tak, aby byla zachována podmínka anonymity, tzn. každá z nich musí být odeslána z e-mailové adresy neobsahující nic, co by odkazovalo přímo či nepřímo na osobu autora;
  3. až do vyhlášení výsledků soutěže nesmí být soutěžní skladba jakkoliv publikována jako celek, ani její část, ani nesmí být nikde zveřejněna informace o ní, s výjimkou ohlášek nových skladeb a evidence v databázi ochranných autorských organizací (např. OSA v ČR). Nesplnění této podmínky znamená vyřazení ze soutěže.
 8. Autor se může zúčastnit soutěže s libovolným počtem soutěžních skladeb.
 9. Každá zásilka se soutěžní skladbou musí obsahovat dvě přílohy:
  1. partituru soutěžní skladby (nejlépe zapsanou v  notačním programu) převedenou do formátu PDF,
  2. zvukovou podobu soutěžní skladby s její dosud nezveřejněnou live-, demo- nebo studiovou nahrávkou ve formátu mp3 nebo wav.
 10. Soutěžní skladby:
  Musí jít o autorskou píseň soutěžícího, nikoli o úpravu nebo aranžmá cizí melodie nebo skladby. Jsou přípustné pouze tyto soutěžní kategorie:
  1. dětská píseň (pro děti přibližně do 12 let) pro 1-8 zpěváků a cappella nebo s doprovodem maximálně 5 hudebních nástrojů,
  2. komorní nebo koncertní píseň (pro mládež a dospělé) pro 1-8 zpěváků a cappella nebo s doprovodem maximálně 5 hudebních nástrojů.
 11. Minutáž:
  1. dětská píseň – max. 4´, u písňových cyklů jejich násobek podle počtu písní v cyklu;
  2. komorní nebo koncertní píseň – max. 6´, u písňových cyklů jejich násobek podle počtu písní v cyklu.
 12. Každý autor svou účastí v daném ročníku SSSB souhlasí s internetovým zpřístupněním svého díla respektujícím jeho autorská práva, a to za předpokladu, že zveřejnění nebude kolidovat s licencí autora u ochranné autorské organizace, jež ho zastupuje. Každý autor rovněž souhlasí s tím, aby zájemci o komorní, operetní či operní ansámblový zpěv, včetně zájemců o účast v ISSB, směli stáhnout jeho skladbu ke studiu, nácviku a k eventuálnímu veřejnému užití.
 13. Každý autor svou účastí v daném ročníku SSSB souhlasí se všemi ustanoveními Soutěžního řádu daného ročníku.

                                                           Závěrečná ustanovení
   
 14. Finanční ohodnocení vítězných skladeb:
        1. cena:             8 000 Kč
        2. cena:             6 000 Kč
        3. cena:             4 000 Kč
        Čestné uznání:    2 000 Kč  
        Rozhodnutí o cenách je plně v kompetenci poroty SSSB. Její rozhodnutí je konečné.
 15. Na webu festivalu SB budou po vyhodnocení soutěže a jeho zveřejnění (podle hesel autorů a názvů skladeb) dosud anonymní soutěžící osloveni informačním e-mailem, aby do určeného data zaslali své kontaktní údaje a stručný životopis v souboru PDF nebo WORD.
 16. Na webu festivalu SB budou (po odtajnění autorů) hesla vítězů nahrazena pravými jmény, pokud k tomu autoři dají souhlas. V případě nesouhlasu zůstane oceněná skladba zveřejněna nadále jen pod heslem autora. Případnému zájemci o stažení skladby z internetového úložiště bude poskytnut kontakt na autora individuálně.
 17. Všechny porotou doporučené soutěžní skladby budou umístěny na speciální internetové úložiště a budou k dispozici zájemcům o účast v ISSB i o komorní, operní či operetní ansámblový zpěv obecně.
 18. V rámci ISSB bude vyhlášena nová zvláštní cena - Cena za nejlepší provedení soutěžní skladby SSSB:
  1. u kategorie ZUŠ atraktivní věcná cena,
  2. u kategorií SUŠ, VUŠ a AMT finanční ohodnocení 5 000 Kč.
 19. Všichni autoři oceněných skladeb budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků ISSB a SSSB na Koncertě vítězů a na Slavnostní koncert ISSB v prosinci 2017. 

Stonava 1. 7. 2016

                  Ing. Bc. Josef Melnar                                          doc. MgA. Jan Grossmann

    předseda Spolku, ředitel festivalu SB                                           manažer SSSB

 

 

  

 

Soubory ke stažení

© 2011-4 Obec Stonava, © 2015-6 Stonavská Barborka, z.s.